js遇到的各种坑

1.对象用.[]的区别

(1)用.的代码如下

var obj = {};
var test = "haha";
obj.test = "数字1";
console.log(obj.haha);

此时得到的结果是:undefined

(2)用[]的代码如下

var obj = {};
var test = "haha";
obj[test] = "数字1";
console.log(obj.haha);

此时得到的结果是:数字1

(3)结论

对象里的key如果要用各种变量,就得用[]符号;如果用.符号,你.后面是啥,它就用啥当key

码字不易,转载请附上 本文原创链接

友情链接

添加新评论